STATUTUL ASOCIATIEI „FIII SI PRIETENII CARACALULUI“

STATUTUL ASOCIATIEI „FIII SI PRIETENII CARACALULUI“

CAPITOLUL I. – FORMA JURIDICA, SEDIUL, DENUMIREA SI DURATA
Art. 1. Asociatia „Fiii si prietenii Caracalului” este o asociatie civila cu personalitate juridica, infiintata din initiativa unui grup de fii si prieteni ai Caracalului, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr 26./2000, aprobata prin Legea nr, 246/2005, avand conducere independenta si functionand conform prezentului Statut.
Art. 2. Asociatia este o organizatie cu profil cultural, fara scop lucrativ, non-profit, neguvernamentala, apolitica, cu sediul in municipiul Caracal, la Muzeul Romanatiului, strada Iancu Jianu, nr.26.
Activitatea Asociatiei se desfasoara conform legilor in vigoare si a prezentului Statut.
Art. 3. Asociatia „Fiii si prietenii Caracalului” va functiona pe termen nedeterminat, incepand de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la Judecatoria Caracal, judetul Olt.

CAPITOLUL II. – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art. 4. Asociatia are ca scop reunirea fiilor si prieteniilor Caracalului din tara si strainatate, promovarea si popularizarea unor actiuni stiintifice, culturale si religioase ce se desfasoara in municipiul Caracal.
Art. 5. Asociatia „Fiii si prietenii Caracalului” isi propune urmatoarele obiective:
– Strangerea relatiilor dintre membri locali, din alte centre ale tarii si din strainatate;
– Promovarea unor actiuni cu caracter educational in domeniul cunoasterii istoriei, vietii economice, sociale si culturale a municipiului Caracal;
– Cercetarea, reluarea si promovarea traditiilor caracalene;
– Organizarea unor actiuni stiintifice, culturale si religioase cu personalitati caracalene;
– Intreprinderea de actiuni menite sa promoveze imaginea Caracalului, atat pe plan intern cat si pe plan extern;
– Organizarea si sprijinirea initiativelor de promovare a valorilor locale pe plan social, edilitar, economic, cultural, religios si civic;
– Stabilirea de relatii de colaborare cu asociatii din tara sau strainatate, care prin scopul si obiectul lor de activitate, promoveaza interese similare;
– Sprijinirea membrilor pentru participarea la unele manifestari stiintifice, cultural-artistice si religioase, din tara sau din strainatate, in localitatile infratite cu municipiul Caracal;
– Cunoasterea fiilor si prietenilor Caracalului, care cu priceperea si munca lor au contribuit la cresterea nivelului material si spiritual al localitatii, sau al tarii;
– Cinstirea fiilor Caracalului, care prin competenta, activitatea si eroismul lor si-au castigat dreptul la memorie vesnica;
– Sustinerea creatorilor din domeniul beletristic si artelor plastice pentru realizarea unor opere cu subiecte inspirate din istoria si viata social-culturala a orasului;
– Colaborarea si sprijinirea muzeului pentru identificarea, colectarea si donarea materialelor specifice, constituirea fondului de documentare si elaborarea tematicilor pentru expozitii;
– Implicarea in creearea si respectiv participarea la dezvelirea monumentelor, cunoasterea evenimentelor si a personalitatilor care si-au adus o contributie deosebita la dezvoltarea orasului;
– Activitati de radiocomunicatii de amator; televiziune si radiodifuziune in cadrul radioclubului Romanati cu indicativul YO7KYR.
– Realizarea oricaror alte activitati compatibile cu scopul asociatiei, efectuate in conditiile legii.
Art.6. Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor stabilite Asociatia Fiii si prietenii Caracalului desfasoara urmatoarele actiuni:
a) Efectueaza cautari si cercetari in arhive, biblioteci si pe teren pentru imbunatatirea continua a datelor si informatiilor in vederea scrierii cat mai veridic a istoriei Caracalului;
b) Organizeaza comunicari, simpozioane si manifestari cu prilejul unor evenimente
aniversare si comemorative;
c) Editeaza si tipareste publicatii sub egida asociatiei, lucrari specifice de istorie, literatura, medicina, creatii artistice si beletristice, tehnice;
d) Mentine permanent relatii deschise cu media pentru transmiterea prin diferite mijloace de informatii si emisiuni specifice sau pentru publicarea de articole in presa.
e) Organizeaza expozitii tematice itinerante, foto, filatelie, numismatica, medalistica;
f) Manifestari nationale si internationale organizate prin trafic radio de Radioclubul „Romanati” – YO7KYR.
g) Colaboreaza pentru sarbatorirea zilelor culturii caracalene, zilelor municipiului Caracal cu institutiile interesate, organizeaza manifestari independente;
h) Participa la organzarea de concursuri locale, interjudetene, nationale, de literatura, istorie, arta, religie, sport si dupa caz acorda diplome cu insemnele asociatiei;
h) Organizeaza pentru membrii asociatiei unele activitati de turism si agrement in tara
si strainatate;
i) Administreaza „Cartea de Aur” a asociatiei ce include in paginile sale personalitati
si evenimente ce au contribuit la cunoasterea istoriei si traditiilor locale;
j) Organizeaza actiuni pentru strangerea de fonduri prin subscriptii publice, donatii si sponsorizari, subventii si alocatii de la administratia locala si centrala in conditiile respectarii normelor legale.

CAPITOLUL III. – MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI SI OBLIGATII
Art. 7. (1) Poate fi membru al Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”, orice persoana din tara sau din strainatate, care este fiu, sau se declara prieten al Caracalului, fara deosebire de nationalitate, de profesiune, sex, convingeri politice sau religioase, cu varsta peste 21 de ani, care recunoaste Statutul si plateste cotizatia.
(2) Primirea membrilor in Asociatie se face pe baza de Cerere de inscriere {Adeziune) care se discuta si se aproba de Biroul executiv.
Art. 8. Membrii Asociatiei se impart in urmatoarele categorii:
– membri de onoare – cei cu activitate deosebita
– membri fondatori – care au participat la constituirea Asociatiei;
– membri
Art.9.(1) Membri de onoare sunt persoanele care au adus si aduc o contributie deosebita la dezvoltarea si promovarea localitatii.
(2) Titlul de „Membru de onoare” se poate acorda de catre Adunarea generala;
(3) Presedinte de onoare al Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”, poate fi cel pe care il alege Adunarea generala .
(4) Titlul de „Presedinte de onoare” se poate acorda, la propunerea Consiliului director, cu aprobarea Adunarii generale.
Art. 10. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) de a alege si a fi alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
b) de a participa la manifestarile organizate de Asociatie si a face propuneri privind activitatea acesteia;
c) de a beneficia de inlesnirile obtinute de Asociatie pentru membrii sai;
d) de a primi publicatia asociatiei contra cost sau gratuit si a publica in aceasta articole,
comunicari, informatii;
f) de a consulta lucrari stiitifice si literare, intrate in patrimoniul Asociatiei.
Art. 11. Membrii Asociatiei au obligatia:
a) sa cunoasca si sa respecte Statutul asociatiei;
b) sa militeze pentru cresterea prestigiului Asociatiei si a membrilor acesteia;
c) sa contribuie permanent la dezvoltarea Asociatiei, la realizarea scopurilor acesteia;
d) sa nu faca in cadrul Asociatiei nici-un fel de propaganda politica;
e) sa aiba un comportament civilizat in cadrul manifestarilor organizate de Asociatie;
f) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor si obiectivelor legitime ale Asociatiei;
g)sa achite in termen (primul trimestru din an), cotizatia anuala fixata de Adunarea generala.
Art. 12. (1) in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Statut, membrilor Asociatiei li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) ridicarea calitatii de membru al Asociatiei (in contextul neplatii cotizatiei)
(2) Aplicarea primei sanctiuni se face de catre Consiliul director, iar ridicarea calitatii de membru se ia prin hotararea Adunarii generale.
(3) Contestatiile se rezolva in sedinta Consiliului director.
Art. 13. Calitatea de membru al Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”, se dovedeste printr-o legitimatie eliberata in acest sens.

CAPITOLUL IV. – STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art. 14. Organele de conducere ale Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”, sunt:
a) Adunarea generala;
b) Consiliul director;
c) Comisia de cenzori.
Art.15. (1) Adunarea generala este organul suprem al Asociatiei.
(2) Adunarea generala ordinara se convoaca anual, in luna noiembrie, in perioada sarbatoririi Zilelor Municipiului Caracal.
(3) Adunarea generala extraordinara se intruneste in urmatoarele cazuri:
– la cererea a cel putin 2/3 din membrii Asociatiei;
– ca urmare a unei motiuni de neincredere semnata de cel putin jumatate plus unu din membrii Asociatiei;
– inexistenta mijloacelor banesti necesare continuarii activitatii;
(4) Adunarea generala este legal constituita, daca la prima convocare participa cel
putin jumatate plus unu din membrii cu cotizatia la zi. in cazul cand majoritatea nu este intrunita,
Adunarea generala se amana cu 7 zile, fara alta convocare, cand se constitue cu orice numar de membri. Convocarea se comunica membrilor cu 10 zile inainte.
Art. 16. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) Alege prin vot secret Consiliul director al Asociatiei format din 7-9 membri – presedintele executiv, vicepresedintele, secretarul, trezorierul si Comisia de cenzori formata din 3 membri (odata la doi ani);
b) Aproba programul de activitate al Asociatiei (anual);
c) Dezbate si face propuneri pe marginea Darii de seama a Consiliului director si a Raportului Comisiei de cenzori (anual);
d) Aproba Darea de seama asupra activitatii Consiliului director (anual);
e) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei (anual);
f) Aproba Raportul Comisiei de cenzori (anual);
g) Aproba modificari ale Statutului;
h) Hotaraste cu privire la incetarea activitatii Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei patrimoniului ramas;
i) Confera Diploma de „Membru de Onoare” al Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”;
j) Alege „Presedintele de onoare” al Asociatiei.
k) Orice alte atributii prevazute de lege;
Art. 17. Consiliul director este organul de reprezentare generala care asigura conducerea activitatii Asociatiei in intervalul dintre Adunarile generale.

Atributiile Consiliului sunt urmatoarele:
a) Prezinta Adunarii generale, Darea de seama asupra activitatii pe perioada anterioara;
b) Se intruneste in sedinte lunare, sau de cate ori este nevoie;
c) intocmeste proiectul de buget al Asociatiei si-1 prezinta spre aprobare Adunarii generale;
d)Dezbate si aproba activitatea Comisiei de cenzori, luand masuri de remediere a deficientelor constatate;
e)Elibereaza legitimatiile de membru si tine evidenta membrilor Asociatiei;
f)Sprijina participarea membrilor la manifestarile stiintifice, cultural-artistice si religioase ce se desfasoara in Caracal si alte localitati;
g) Elaboreaza proiecte pentru desfasurarea unor activitati, in conformitate cu scopurile
Asociatiei;
h)Redacteaza si tipareste publicatia Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului” si alte materiale ocazionale;
Art. 18. Comisia de cenzori isi alege din randul membrilor sai un presedinte si lucreaza legal cu cel putin 3 membri prezenti la control. Are urmatoarele atributii:
a) Verifica semestrial activitatea financiara a Asociatiei;
b) Prezinta informari cu constatarile facute in cadrul controalelor periodice, in cadrul
sedintelor Consiliului director;
c) Prezinta rapoartul anual in fata Adunarii generale.

CAPITOLUL V. – MIJLOACELE BANESTI ALE ASOCIATIEI
Art. 19. Fondurile banesti ale Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului” se compun din:
a) Taxele de inscriere – 10 lei;
b) Cotizatii – 50 lei anual;
c) Venituri realizate din editarea de publicatii;
d) Venituri realizate din organizarea de manifestari publice;
e) Donatii, subventii, sau subscriptii publice;
f) Alte surse legale de venituri hotarate de Consiliul director.
Art. 20. Incasarea taxelor de inscriere si cotizatiilor se va face prin chitante si registre.
Art. 21. Fondurile Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului” se pastreaza la Banca.

CAPITOLUL VI. – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORI
Art. 22. Modificarea taxelor de inscriere si al cotizatiilor se aproba de Adunarea generala.
Art. 23. Asociatia „Fiii si prietenii Caracalului” are emblema si stampila proprie.
Art. 24. Modelul legitimatiei de membru, al emblemei si al stampilei va fi realizat prin grija Consiliului Director si prezentata in Regulamentul de functionare.
Art. 25. Stampila Asociatiei este pastrata de presedintele executiv al Asociatiei sau de o alta persoana desemnata de acesta.
Art. 26. Litigiile de orice natura izvorate din activitatea Asociatiei se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti.
Art. 27. In cazul incetarii activitatii Asociatiei, bunurile ramase nu se pot transmite catre persoane fizice.

Prezentul Statut a fost discutat si aprobat in Adunarea de constituire a Asociatiei „Fiii si prietenii Caracalului”, din martie 2008.